REKRUTACJA

 

Wniosek o przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia nr 14

Pobierz wniosek

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 11 we Wrocławiu kształci młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Ośrodek prowadzi nabór przez cały rok szkolny do  Branżowej Szkoły I Stopnia nr 14 

 • Rodzic / Opiekun prawny składa wniosek o przyjęcie do szkoły w sekretariacie SOSW nr 11. Do wniosku należy dołączyć aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną. Wzór wniosku dostępny na stronie internetowej ( w formie papierowej w sekretariacie Ośrodka).

  Uwaga:  Rodzice/Opiekunowie prawni dzieci spoza Wrocławia składają wniosek w Starostwie Powiatowym, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

WARUNKI PRZYJĘCIA

Warunkiem przyjęcia ucznia do  szkoły branżowej jest dostarczenie:

 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność intelektualną,wystawionego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną
 • w przypadku uczniów spoza Wrocławia skierowania wydanego na prośbę rodzica/prawnego opiekuna dziecka  przez Starostwo Powiatowe właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka

WYMAGANE DOKUMENTY  

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • skierowanie do placówki wydane przez Starostwo Powiatowe w Urzędzie Gminy w miejscu zamieszkania dziecka
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie OKE o uzyskanych wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • skrócony akt urodzenia
 • karta zdrowia
 • 2 fotografie
 • zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie
 • numer PESEL
 • kandydaci do klas o profilu kucharz, cukiernik i pracownik obsługi hotelowej  podczas wakacji obowiązkowo wyrabiają książeczki sanitarno-epidemiologiczne
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane przez Komisję ds. Orzekania Niepełnosprawności (jeśli zostało wydane)

WYDAWANIE SKIEROWAŃ

Skierowania są wydane tylko dla uczniów spoza Wrocławia

Na prośbę rodzica/prawnego opiekuna dziecka skierowanie dla osób spoza Wrocławia wydawane jest  przez Starostwo Powiatowe właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka

BADANIA LEKARSKIE

 • ZAŚWIADCZENIE LEKARZA MEDYCYNY PRACY

Zaświadczenie takie muszą posiadać wszyscy uczniowie szkoły branżowej. Wystawia je lekarz medycyny pracy. Skierowanie na badania w poradni medycyny pracy wystawia szkoła. Wymienione są w nim szkodliwe czynniki, z jakimi może zetknąć się uczeń w trakcie nauki danego zawodu.

Adresy poradni medycyny pracy

 • KSIĄŻECZKI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE

Książeczki obowiązują uczniów na kierunkach : kucharz ,cukiernik, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej . Skierowanie na badania wystawia szkoła. Badania są bezpłatne. Książeczka jest warunkiem dopuszczenia ucznia do zajęć praktycznej nauki zawodu.

Wniosek  o przyjęcie do szkoły Podstawowej nr 104

Pobierz wniosek

Szkoła Podstawowa nr 104 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 11 we Wrocławiu kształci dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. Szkoła przyjmuje uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z nich jest niepełnosprawność intelektualna.

Ośrodek prowadzi nabór przez cały rok szkolny do  Szkoły Podstawowej. 

 • Rodzic / Opiekun prawny składa wniosek o przyjęcie do szkoły w sekretariacie SOSW nr 11. Do wniosku należy dołączyć aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. Wzór wniosku dostępny na stronie internetowej ( w formie papierowej w sekretariacie Ośrodka).

Uwaga:  Rodzice/Opiekunowie prawni dzieci spoza Wrocławia składają wniosek w Starostwie Powiatowym, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

WARUNKI PRZYJĘCIA

Warunkiem przyjęcia ucznia do  szkoły podstawowej jest dostarczenie:

 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność intelektualną, wystawionego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną
 • w przypadku uczniów spoza Wrocławia skierowania wydanego na prośbę rodzica/prawnego opiekuna dziecka  przez Starostwo Powiatowe właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka

WYMAGANE DOKUMENTY

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • dla uczniów spoza gminy Wrocław – skierowanie do placówki wydane przez Starostwo Powiatowe w Urzędzie Gminy w miejscu zamieszkania dziecka
 • 2 fotografie

BEZPŁATNY DOJAZD DO SZKOŁY :  

Na podstawie Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. art. 39 ust. 4 (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) uczniom niepełnosprawnym intelektualnie, gmina zapewnia bezpłatny transport i opiekę podczas przewozu do szkoły podstawowej.

Warunkiem objęcia dowozem dziecka niepełnosprawnego jest posiadanie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rodzic może skorzystać z dowozu zorganizowanego lub indywidualnego.

Jeśli rodzic ucznia mieszka na terenie gminy Wrocław:

 • chcąc skorzystać z dowozu zorganizowanego rodzic składa wniosek w sekretariacie szkoły

Jeśli rodzic ucznia mieszka poza terenem gminy Wrocław:

 • chcąc skorzystać z dowozu zbiorowego lub indywidualnego rodzic składa wniosek wraz z załącznikiem zgodnie z wytycznymi Urzędu Gminy miejsca zamieszkania.

Informacji dotyczących dowozu dzieci do szkoły udziela pedagog szkolny. Również u niego można pobrać wnioski gminy Wrocław o dowóz.