Opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych

Przy wyrabianiu duplikatu świadectwa szkolnego lub legitymacji szkolnej prosimy o wpłacanie kwot:

  • Duplikat świadectwa szkolnego   26,00zł
  • Duplikat legitymacji szkolnej           9,00zł

Na konto: 27 1020 5226 0000 6802 0418 5914 z dopiskiem „DLA SOSW NR 11”

Na podstawie dowodu wpłaty będzie wystawiony duplikat dokumentu

Podanie o duplikat legitymacji

Podanie o duplikat świadectwa

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 marca 2008r §19 ust.3:

„Za wydanie duplikatu świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu, zaświadczenia i indeksu (…) pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26zł. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu tj. 9 zł. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany odpowiednio przez dyrektora przedszkola, szkoły, komisji okręgowej, kuratora oświaty lub inny organ dokonujący odpowiedniej czynności”

Skip to content