ZATRUDNIENIE WSPOMAGANE

dla absolwentów z orzeczeniem o niepełnosprawności

 

TYTUŁ PROJEKTU

„Zatrudnienie wspomagane skuteczną formą włączania w rynek pracy absolwentów szkół oraz placówek dla osób z niepełnosprawnością” na terenie Województwa Dolnośląskiego.

ORGANIZATOR

Stowarzyszenie „OSTOJA” na rzecz osób z niepełnosprawnościami

CZAS TRWANIA PROJEKTU

01.04.2018r. do 31.03.2021r.

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT

Projekt skierowany jest do absolwentów oraz uczniów szkół specjalnych a
także do wszystkich osób, które posiadają aktualne orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności i chciałyby podjąć pracę, korzystając ze wsparcia trenerów na
otwartym rynku pracy. Obecne działania realizujemy ze środków Pefron, więc
osoba zgłaszająca się do nas nie może być uczestnikiem innego projektu, o tym
samym kierunku działania i dofinansowania.

 

JAK BĘDZIEMY REALIZOWAĆ PROJEKT?

 Nasze działania podejmować będziemy, według pięcio-etapowego modelu wspomaganego zatrudnienia. Zakres naszego udzielanego wsparcia uzależniony jest od indywidualnych potrzeb klienta.:

 1. 1. Przygotowanie kandydata do zatrudnienia.
 2. 2. Ocena potencjału kandydata do zatrudnienia.
 3. 3. Poszukiwanie stanowiska pracy.
 4. 4. Zaangażowanie pracodawcy – analiza i dopasowanie miejsca pracy.
 5. 5. Wprowadzenie i szkolenie w miejsce pracy, wsparcie długoterminowe (monitorowanie przebiegu pracy).

KONTAKT

Natalia Pikuła 505 799 388 Sylwia Wierzbowska 695 037 965

ZADZWOŃ   PRZYJDŹ   POMOŻEMY

 

STAŻ ZAWODOWY

dla absolwentów szkół specjalnych

z wynagrodzeniem 1306,34zł brutto/miesiąc (staż 4 miesięczny)

stypendium szkoleniowe 

 

 

Z projektu możesz skorzystać: 

JEŻELI JESTEŚ:

a) jest osobą w wieku 15-29 lat,

b) mieszkasz (zgodnie z art. 25 Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa dolnośląskiego lub wielkopolskiego,

c) jesteś osobą bierną zawodowo,
d) należysz do grupy NEET (masz 15-29lat, nie kształcisz się stacjonarnie, nie szkolisz się w ramach zajęć pozaszkolnych, nie pracujesz)
e) należysz do jednej lub kilku z niżej wymienionych grup:
• osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy)
• osoby, które opuściły Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy (do 2 lat po opuszczeniu ośrodka)
• osoby, które opuściły Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu ośrodka)
• osoby, które opuściły Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (do 2 lat po opuszczeniu ośrodka)
• osoby, które opuściły Specjalny Ośrodek Wychowawczy (do 2 lat po opuszczeniu ośrodka)
• osoby, które opuściły Zakład Poprawczy (do 2 lat po opuszczeniu zakładu)
• osoby, które opuściły Schronisko dla Nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu schroniska)
• osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej)
f) posiadasz wykształcenie min. gimnazjalne,

UCZESTNICY PROJEKTU MAJĄ ZAGWARANTOWANE:

1. Udział w Projekcie jest bezpłatny,

2. W ramach Projektu uczestnicy skorzystają z następujących form wsparcia:

A) PORADNICTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE WRAZ Z IPD

 • Indywidualne poradnictwo wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania dla każdego uczestnika (śr. 4 h na 1 uczestnika projektu) – obligatoryjnie dla każdego
 • uczestnika projektu celem określenia dalszej ścieżki wsparcia w projekcie
 • Grupowe poradnictwo zawodowe (18h/grupę; grupy śr. 14-osobowe) – wsparcie przewidziane dla wszystkich uczestników

B) WSPARCIE MOTYWACYJNO-AKTYWIZUJĄCE

 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne (śr. 2 h/os.) – o konieczności wsparcia decyduje doradca zawodowy w oparciu o IPD
 • Mentoring (śr.2h/os. x 5 m-cy) – wsparcie przewidziane dla wszystkich uczestników
 • Wsparcie asystenta osób z niepełnosprawnością (śr.8os. x 15h/m-c;7m-cy)- wsparcie przydzielane na podstawie wyniku IPD lub na wniosek uczestnika

C) POŚREDNICTWO PRACY (śr. 4 h na 1 uczestnika projektu, wsparcie udzielane przez cały okres uczestnictwa w projekcie)

D) ZINDYWIDUALIZOWANE WSPARCIE SZKOLENIOWE
Szkolenia realizowane zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestników oraz w kierunkach zgodnych z zapotrzebowaniem rynku pracy, prowadzące do zdobycia kwalifikacji/kompetencji wskazanych jako deficytowe w województwie/powiatach, z których pochodzą uczestnicy. Efektem szkoleń będzie uzyskanie kwalifikacji zawodowych / nabycie kompetencji zawodowych potwierdzone odpowiednim dokumentem (certyfikatem/zaświadczeniem) w wyniku pozytywnej weryfikacji przez instytucję posiadającą uprawnienia w tym zakresie. Uczestnik otrzymuje stypendium szkoleniowe w wysokości 8,71 zł brutto za 1 godzinę uczestnictwa w szkoleniu, tj. w wysokości odpowiadającej 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie. Szkolenie śr. trwa 80 godz. , stypendium 80hx8,71 zł= 696,80zł

E) ROZWÓJ DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO UCZESTNIKÓW PROJEKTU
Staże zawodowe – 4 m-ce. stypendium stażowe wynosi 1306,34 zł brutto miesiąc stażu. Z uwagi na ustawowe zmiany kwot składek ZUS kwota stypendium netto /do wypłaty/ może ulec zmianie.
c. materiały szkoleniowe,
d. catering w trakcie zajęć grupowych,
e. badania lekarskie przed przystąpieniem do stażu,
f. ubezpieczenie NNW
g. refundacja kosztów dojazdu na zasadach określonych wprojekcie
i. wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnością

Asystent osoby z niepełnosprawnością realizuje zadania m.in. w zakresie:
a) motywowania i aktywności osoby z niepełnosprawnościami;
b) pomocy w realizacji rozwoju zawodowego;
c) pośrednictwa w kontaktach międzyludzkich,
d) wsparcia w miejscu realizacji form wsparcia,
Wsparcie udzielone konkretnym UP z niepełnosprawnością w przypadku diagnozy takiej potrzeby przez doradcę zawodowego.

KONTAKT DO PROJEKTU: 

Zainteresowane osoby mogą dzwonić do biura projektu tel. 572107941.

Kontakt e-mail: office@eco-innova.pl  

 

Ankieta dla absolwenta