POMOC SPECJALISTÓW

Uczniowie naszego ośrodka korzystają z  pomocy terapeutycznej w formie zajęć rewalidacyjnych oraz zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  Każdy uczeń  jest objęty jakąś formą zajęć rewalidacyjnych. Są one przydzielane na podstawie zaleceń zawartych w orzeczeniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, a także na podstawie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia przeprowadzanej przez zespół naszych specjalistów. Do określonych form pomocy uczniowie mogą być również zakwalifikowani na wniosek  rodziców lub opiekunów ucznia. Po każdym semestrze dokonywana jest ocena efektywności prowadzonych zajęć, która jest umieszczana w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym (IPET).

Po przeprowadzeniu oceny podejmowana jest decyzja o konieczności kontynuowania lub rezygnacji z prowadzenia określonego rodzaju terapii. Głównym celem oddziaływań terapeutycznych jest wspieranie ucznia w tych obszarach, które są w największym stopniu objęte deficytami i zaburzeniami rozwojowymi, w szczególności w obszarze rozwoju poznawczego, emocjonalnego, psychoruchowego oraz w obszarze komunikacji i rozwoju społecznego. 

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE:

 • Zajęcia rewalidacyjne odbywają się w małych grupach liczących od 3 do 5 osób, w zależności od potrzeb prowadzone są też indywidualnie
 • W oparciu o wytyczne zawarte w orzeczeniach z poradni psychologiczno- pedagogicznych oraz szkolną diagnozę wstępną opracowywany jest indywidualny program terapii.
 • Terapią objęci są uczniowie z takimi dysfunkcjami, jak: zaburzenia koordynacji wzrokowo- ruchowej, spostrzegania, percepcji wzrokowej i słuchowej oraz innymi dysfunkcjami, które wymagają oddziaływań terapeutycznych.
 • Uwzględniając możliwości, potrzeby oraz rodzaj zaburzeń stosuje się różne formy, metody i środki pracy z uczniem
 • Głównym celem terapii rewalidacyjnej jest usprawnianie funkcjonowania ucznia na zajęciach lekcyjnych dla lepszego opanowania materiału dydaktycznego i rozwoju zdolności percepcyjo –motorycznych

TERAPIA MOWY:

 • W zajęciach terapii mowy biorą udział uczniowie zakwalifikowani na podstawie orzeczeń z poradni psychologiczno – pedagogicznej
 • Zajęcia odbywają się w małych kilkuosobowych grupach, w uzasadnionych przypadkach mogą być prowadzone indywidualnie.
 • Terapia mowy obejmuje : korygowanie artykulacji zaburzonych głosek i kształtowanie umiejętności formułowania ustnych i pisemnych wypowiedzi poprawnych pod względem semantycznym i gramatycznym.
 • Głównym celem terapii mowy jest doskonalenie komunikacji językowej i wzbogacanie biernego i czynnego słownika uczniów.
 • Dysponujemy nowocześnie wyposażoną pracownią logopedyczną, w której uczniowie dzięki miłej i serdecznej atmosferze zdobywają poczucie bezpieczeństwa, sprawczości i sukcesu.

GIMNASTYKA KOREKCYJNA:

 • W ramach gimnastyki korekcyjnej odbywają się zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
 • Uczniowie kwalifikowani są do zajęć poprzez program tworzenia „Indywidualnej Karty Wady Postawy Ucznia”. Każdy uczeń posiada „Indywidualną Kartę Wady Postawy” z opisem jego sylwetki
 • Badania uczniów odbywają się 2x w roku
 • Podczas nauki dziecka w szkole tworzona jest dokumentacja, wykorzystywana później do stworzenia indywidualnych programów ćwiczeń i korygowania wad postawy.

TERAPIA TWÓRCZOŚCIĄ Z ELEMENTAMI MUZYKOTERAPII

Terapia twórczością z elementami muzykoterapii jest formą pomocy oddziałującą na sferę emocjonalną ucznia. Muzyka i jej elementy strukturalne takie jak: rytm, melodia, dynamika, harmonia, barwa mają wpływ na stymulowanie funkcji psychomotorycznych osoby niepełnosprawnej. Materiałem, jakim posługuje się terapeuta podczas zajęć są: gry, zabawy, ćwiczenia muzyczne i wybrane fragmenty utworów przeznaczonych do słuchania i malowania. Do zajęć włączone są też metody relaksacji, które uczą obniżania i eliminowania napięć oraz zdolności koncentrowania się. Efektem końcowym tych oddziaływań jest poprawa samopoczucia, usunięcie lęku, pobudzenie wyobraźni, poprawa relacji w grupie oraz usunięcie szkodliwych dla organizmu napięć psychicznych i fizycznych. 

TERAPIA PEDAGOGICZNA:

Terapię pedagogiczną organizuje się dla uczniów, u których stwierdza się występowanie trudności w uczeniu się, przede wszystkim szeroko rozumiane trudności w czytaniu, pisaniu, uczeniu się matematyki, wypowiadaniu się. Terapia pedagogiczna obejmuje również terapię zaburzeń emocjonalnych spowodowanych trudnościami w uczeniu się oraz kształtowanie umiejętności, mających zastosowanie w praktycznym życiu ucznia. Zajęcia odbywają sie w malych, kilkuosobowych grupach, w uzasadnionych przypadkach mogą byc prowadzone indywidualnie.

EEG BIOFEEDBACK:

Terapią EEG – Biofeedback objęci są przede wszystkim uczniowie z uszkodzeniami OUN, uczniowie z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej, z zaburzeniami koncentracji uwagi oraz z zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego.

SOCJOTERAPIA:

Zajęcia socjoterapeutyczne organizuje się dla uczniów z problemami emocjonalnymi, wykazujących trudności w funkcjonowaniu społecznym z powodu nieśmiałości, nadpobudliwości psychoruchowej, izolowania się, dla uczniów nieprzystosowanych społecznie oraz po przeżyciach traumatycznych.

Celem zajęć jest:

 • obniżenie napięcia lękowego i kształtowanie stabilności emocjonalnej
 • kształtowanie adekwatnej samooceny, rozwijanie poczucia własnej wartości ucznia oraz jego wiary w siebie.
 • rozwijanie szerokiego zakresu umiejętności społecznych

Zajęcia są prowadzone przez psychologów, pedagoga oraz nauczycieli z przygotowaniem z zakresu socjoterapii. W trakcie zajęć wykorzystuje się metody umożliwiające redukcję napięć, oparte na współdziałaniu, czyli różnego rodzaju gry interaktywne, elementy arteterapii i muzykoterapii, rozmowy terapeutyczne.

ODDZIAŁYWANIA PSYCHOLOGICZNE:

Oddziaływaniami psychologicznymi objęci są uczniowie z problemami i zaburzeniami emocjonalnymi, w uzasadnionych przypadkach równiez rodziny uczniów. Na życzenie rodziców, wychowawcy klasy lub na potrzeby planowania pracy rewalidacyjnej psycholog przeprowadza diagnozę psychologiczną. Celem postępowania diagnostycznego jest określenie aktualnego potencjału intelektualnego ucznia, z uwzględnieniem diagnozy pedagogicznej oraz oceny jego funkcjonowania społecznego. Na prośbę zainteresowanych psycholog wystawia opinię psychologiczną o uczniu. Psycholog prowadzi różne formy pomocy, takie jak: porady i konsultacje, terapia grupowa (socjoterapia, arteterapia), zajęcia psychoedukacyjne, elementy terapii rodzinnej.

ODDZIAŁYWANIA PEDAGOGICZNE:

Oddziaływaniami pedagogicznymi objęci są uczniowie uchylający się od realizacji obowiązku szkolnego, łamiący zasady regulaminów szkolnych, łamiący prawo, a także uczniowie wymagający pomocy socjalno – bytowej. Pedagog szkolny przewodniczy pracom zespołów i komisji wychowawczych.