PRZEWÓZ UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DO SZKOŁY

Na podstawie Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. art. 39 ust. 4 (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) uczniom niepełnosprawnym intelektualnie, gmina właściwa miejscu zamieszkania ucznia, zapewnia bezpłatny transport i opiekę podczas przewozu do szkoły, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia.

Warunkiem objęcia przewozem zorganizowanym dziecka niepełnosprawnego jest:

  • Dla uczniów szkoły podstawowej:
    posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z orzeczoną niepełnosprawnością intelektualną.
  • Dla uczniów szkoły branżowej:
    orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z orzeczoną niepełnosprawnością sprzężoną – niepełnosprawnością  intelektualną i niepełnosprawnością ruchową. W sytuacji gdy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z orzeczoną jedynie niepełnosprawnością intelektualną, rodzic może również złożyć wniosek o przewóz, załączając zaświadczenie od lekarza specjalisty uzasadniające konieczność objęcia dziecka przewozem do szkoły. Wniosek ten jest rozpatrywany w Departamencie Edukacji.

Decyzja o zakwalifikowaniu ucznia do korzystania  z przewozu wydawana jest na rok szkolny.

Rodzic może skorzystać z przewozu zorganizowanego lub indywidualnego (zwrot kosztów dowozu).

Jeśli rodzic ucznia mieszka na terenie gminy Wrocław:

Jeśli rodzic ucznia mieszka poza terenem gminy Wrocław:

  • chcąc skorzystać z przewozu zbiorowego lub indywidualnego rodzic składa wniosek zgodnie z wytycznymi Urzędu Gminy miejsca zamieszkania.

Informacji dotyczących przewozu uczniów do szkoły udziela pedagog szkolny.

PORADNIK PRZEWOZU DZIECI I UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 2024