Manufaktura fachowców. Nowa jakość kształcenia we wrocławskich szkołach zawodowych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Cel projektu: 

Głównym celem projektu jest zwiększenie umiejętności zawodowych oraz wyposażenie w doświadczenie i wiedzę specjalistyczną poszukiwaną na rynku pracy 300 uczniów kształcących się we wrocławskich szkołach zawodowych w kluczowych branżach dla Dolnego Śląska oraz zacieśnianie współpracy z lokalnymi pracodawcami poprzez realizację staży/praktyk zawodowych, kursów zawodowych, podniesienie kwalifikacji nauczycieli zawodu, doposażenie pracowni zawodu.

Cele szczegółowe:

1. Nabycie doświadczenia zawodowego w warunkach zbliżonych do realiów rynku pracy poprzez realizację u pracodawców praktyk zawodowych/ staży wykraczających poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego przez 240 uczniów w okresie od 01.12.2018 do 30.11.2020

2. Zwiększenie umiejętności zawodowych oraz zdobycie uprawnień przydatnych na rynku pracy przez 60 uczniów poprzez udział w kursach zawodowych w okresie od 1.12.2018 do 30.11.2020

3. Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie kwalifikacji 10 nauczycieli zawodu oraz doposażenie 2 placówek w specjalistyczny sprzęt i technologie wspomagające praktyczną naukę zawodu w okresie od 1.12.2018 do 30.11.2020

4. Budowanie i zacieśnianie współpracy szkół zawodowych z lokalnymi pracodawcami poprzez realizację staży/praktyk zawodowych i spotkania z przedsiębiorcami pn. „Bliżej zawodu” w okresie od 1.12.2018 do 30.11.2020

Działania w projekcie:

Projekt ma na celu zwiększenie umiejętności zawodowych oraz wyposażenie w wiedzę specjalistyczną poszukiwaną na rynku pracy 300 uczniów z 10 wrocławskich szkół zawodowych kształcących w kluczowych dla Dolnego Śląska i Wrocławia branżach:motoryzacyjnej, elektryczno-energetycznej, mechatroniczno-elektronicznej, budowlanej, lotniczej, transportowo-spedycyjno-logistycznej, informatycznej, turystyczno-gastronomicznej, usługowej (fryzjerstwo, poligrafia) oraz CKP jako placówki oświatowej. Uczniowie ww. szkół w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020 skorzystają ze staży lub kursówzawodowych, dopasowanych do ich potrzeb edukacyjnych, uzyskają także dostęp do zasobów wiedzy zgromadzonych na Interaktywnej Platformie Zawodowej. Na rzecz podniesienia jakości kształcenia zawodowego i dopasowania go do potrzeb rynku pracy 10 nauczycielizawodu zwiększy kwalifikacje, a w 2 placówkach zostaną doposażone pracownie nauki zawodu.

Grupa docelowa:

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 300 uczniów (120K, 180M) wrocławskich szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wrocław.

Bezpośrednim wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 300 uczniów i 10 nauczycieli zawodu z 10 wrocławskich placówek prowadzących kształcenie zawodowe w ramach techników i szkół branżowych I stopnia:

 • Elektroniczne Zakłady Naukowe im. Fryderyka Joliot-Curie,
 • Lotnicze Zakłady Naukowe,
 • Zespół Szkół Gastronomicznych,
 • Zespół Szkół nr 2 im. I Korpusu Pancernego Wojska Polskiego,
 • Zespół Szkół Logistycznych,
 • Zespół Szkół nr 3,
 • Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych,
 • Zespół Szkół Zawodowych Nr 5,
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 11,
 • Technikum Nr 15

oraz

 • w zakresie doposażenia i kształcenia kadry także CKP realizujące praktyczną naukę zawodu w oparciu o pisemne porozumienie z wrocławskimi placówkami.

Realizator projektu
Centrum Kształcenia Praktycznego

Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na stronie:

www.ckz.edu.pl