Dobry staż – lepsze jutro

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie wśród uczniów wrocławskich szkół zawodowych poprzez staże, praktyki, zajęcia dodatkowe i stypendia, a także rozwój kwalifikacji nauczycieli. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WD 2014-2020.

Projekt „Dobry staż lepsze jutro – zwiększenie oferty wrocławskich szkół zawodowych”

realizowany jest  w okresie od 1 września 2019 r. do 31 maja 2022 r.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 –  Oś priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie wśród uczniów wrocławskich szkół kształcenia i szkolenia zawodowego, w szczególności poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego.

Cel realizowany jest poprzez następujące zadania projektowe:

  • Praktyki i staże zawodowe dla uczniów
  • Pomoc stypendialna dla uczniów uzdolnionych
  • Podwyższenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli

Lider projektu: Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA

Partner: Gmina Wrocław

Koordynator projektu w szkole: Hanna Lubczyńska – nauczyciel przedsiębiorczości

Szczegółowe informacje: https://araw.pl