Branżowa Szkoła I Stopnia nr 14

Jesteśmy szkołą zawodową dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną. W szkole mogą się kształcić uczniowie o różnych możliwościach psychofizycznych i manualnych. Nasza oferta jest dostępna  dla uczniów upośledzonych  w stopniu umiarkowanym, jeżeli poradnia orzeknie taką możliwość, a także dla uczniów z chorobą przewlekłą oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, szczególnie z autyzmem, z uszkodzeniami narządu wzroku, słuchu, mowy.

Przygotowujemy uczniów do pracy w następujących zawodach:

Nauka w Szkole Branżowej  trwa trzy lata. Uczniowie realizują Podstawę Kształcenia Ogólnego i Zawodowego, obowiązującą również we wszystkich szkołach masowych. Zajęcia praktyczne z w/w zawodów odbywają się w szkolnych pracowniach lub w zakładach pracy na terenie miasta, gdzie uczniowie mają kontakt z rzeczywistym rynkiem pracy. Nauka w szkole zawodowej kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły. Uczniowie, którzy złożą deklaracje, przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który przeprowadza Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Uczniowie, którzy zdadzą egzamin otrzymują dyplom honorowany w krajach Unii Europejskiej. Egzamin nie jest obowiązkowy. Można  ukończyć szkołę i zdobyć zawód nie przystępując do niego.

Szkoła branżowa zapewnia:

 • wykwalifikowaną kadrę, z dużym doświadczeniem oraz pasją życiową,
 • nowocześnie wyposażone pracownie do nauki zawodu
 • pomoc specjalistów: każdy uczeń objęty jest dodatkowymi zajęciami rewalidacyjnymi lub terapeutycznymi: więcej
 • możliwość udziału w projekcie unijnym: w dodatkowych zajęciach dydaktycznych, w warsztatach kulinarnych, florystycznych, cukierniczych, w konkursach zawodowych oraz wycieczkach zawodoznawczych
 • zajęcia rozwijające zainteresowania,
 • aktywne uczestnictwo w życiu miasta i regionu:  możliwość korzystania z bogatej oferty kin, teatrów, koncertów, galerii, ośrodków sportowo-rekreacyjnych,
 • udział w licznych konkurach, projektach, wycieczkach,
 • bezpłatne przejazdy środkami komunikacji miejskiej z miejsca zamieszkania do szkoły,
 • bezpłatne podręczniki,
 • mało liczne klasy – w każdym oddziale uczy się od 10 do 16 uczniów; nasi uczniowie nie są anonimowi,
 • internat do dyspozycji uczniów spoza Wrocławia lub w trudnej sytuacji rodzinnej: więcej
 • turnusy rehabilitacyjne do Zakopanego lub nad morze: więcej
Szkoła zawodowa to nie tylko miejsce nauki,
to także pyszne jedzenie i ciepła, domowa atmosfera!