mogewiecejlogo

Projekt nr RPDS.10.02.02-02-0025/17 „Mogę więcej! – wsparcie procesu edukacji i rozwoju uczniów  ze specjalnymi potrzebami we wrocławskich szkołach specjalnych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach RPO WD 2014-2020

 

 

Cel projektu:

 

Cel główny projektu

Zwiększenie potencjału 5 wrocławskich szkół specjalnych w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi w okresie od VII/2018 do VI/2020.

 

Cele szczegółowe projektu

- Poprawa bazy dydaktycznej 5 wrocławskich szkół specjalnych, poprzez doposażenie w nowoczesny sprzęt i wyposażenie do diagnozy, edukacji, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami, w okresie od VII/2018 do X/2018.

- Nabycie i/lub podniesienie kompetencji i umiejętności 32 nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi i metod wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów ze specjalnymi potrzebami, w okresie od X/2018 do VI/2020.

- Wdrożenie w 5 wrocławskich szkołach specjalnych zajęć uzupełniających ofertę pomocy psychologiczno-pedagogicznej w oparciu o nowoczesne narzędzia i metody pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami i ich rodzicami, w okresie od X/2018 do VI/2020.

 

Działania w projekcie:

 

- Zakup sprzętu i wyposażenia do prowadzenia zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami tj. wyposażenia do: sali doświadczania świata, terapii EEG Biofeedback, terapii metodą Tomatisa, terapii metodą Warnkego, zajęć integracji sensorycznej, zajęć z komunikacji alternatywnej, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć psychoedukacyjnych, zajęć z socjoterapii, warsztatów samodzielności i symultaniczno-sekwencyjnej metody nauki czytania.

- Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie narzędzi i metod pracy z uczniami o specjalnych potrzebach tj. szkolenia i warsztaty z: terapii EEG Biofeedback, terapii Snoelezen, alternatywnych sposobów porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych, Terapii Ręki, terapii metodą Tomatisa, terapii Warnkego, eyetrackingu i komunikacji alternatywnej, terapii Snoezelen, Integracjii Sensorycznej, symultaniczno-sekwencyjnej metody nauki czytania J. Cieszyńskiej.

- Realizacja zajęć uzupełniających ofertę pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów o specjalnych potrzebach tj. zajęcia specjalistyczne o charakterze terapeutycznym, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, psychoedukacyjne oraz dydaktyczno-wyrównawcze - z wykorzystaniem zakupionego sprzętu i wyposażenia oraz udoskonalonych kompetencji nauczycieli.

- Opieka merytoryczna nad przebiegiem zajęć uzupełniających ofertę pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów o specjalnych potrzebach, umożliwiająca prawidłową realizację ww. zadań.

 

Grupa docelowa:

 

Instytucje

- publiczne szkoły prowadzące kształcenie ogólne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wrocław, powołane w celu edukacji, opieki i terapii uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub z orzeczeniem o niepełnosprawności i/lub zaniedbanych środowiskowo, upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, na czas obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, w tym szkoły należące do Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych lub Zespołów Szkół: cztery Specjalne Szkoły Podstawowe (S) S 116, S 89, S 87, S 102 oraz jedno Gimnazjum Specjalne (G) G 56

 

Osoby

- uczniowie – dzieci i młodzież nieaktywni zawodowo, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (lub o niepełnosprawności), ze względu na różnorakie deficyty, w tym: zaburzenia ruchowe, zaburzenia integracji sensorycznej, zaburzenia porozumiewania się i/lub brak mowy czynnej, zaburzenia widzenia i słyszenia, nadpobudliwość psychoruchowa, zachowania agresywne i autoagresywne, autyzm, ponadto niedostosowanie społeczne, zaburzenia lękowe, problemy sprawności manualnej, niższa wydolność i możliwości fizyczne, co powoduje często brak motywacji i chęci do ćwiczeń ruchowych i powoduje kolejne problemy;

- kadra - osoby aktywne zawodowo, ze stopniem awansu zawodowego mianowanym i dyplomowanym, w wieku od 25 do 60 lat, zainteresowane podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, szczególnie z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi pracy;

- rodzice/opiekunowie prawni uczniów – osoby o zróżnicowanym statusie zawodowym, w wieku od 25 do 60 lat.

 

Realizator projektu:

 

Gmina Wrocław (Beneficjent – Wnioskodawca) – Projekt realizowany przez:

 

- Szkołę Podstawową Specjalną nr 116 dla Uczniów z Dziecięcym Porażeniem Mózgowym w Zespole Szkół nr 21 we Wrocławiu, ul. Piotra Ignuta 28, 54-152 Wrocław,

- Szkołę Podstawową Specjalną nr 89 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 we Wrocławiu, ul. Wejherowska 28, 54-239 Wrocław,

- Szkołę Podstawową Specjalną nr 102 dla Uczniów z Autyzmem w Zespole Szkół nr 16 we Wrocławiu, ul. Głogowska 30, 53-621 Wrocław,

- Szkołę Podstawową Specjalną nr 87 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 10 im. Janusza Korczaka we Wrocławiu, ul. Parkowa 27, 51-616 Wrocław,

- Gimnazjum Specjalne nr 56 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 11 im. Józefy Joteyko we Wrocławiu, ul. Kamienna 99-101, 50-547 Wrocław.

 

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

 

Całkowita wartość projektu: 1 593 556,44 zł

Kwota dofinansowania: 1 513 878,61 zł

Wkład Miasta: 79 677,83 zł

 

Termin realizacji:

 

Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01 lipca 2018 r.

Termin zakończenia realizacji projektu: 30 czerwca 2020 r.

 

 

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy

Harmonogram zajęć

 

Newsy i wydarzenia

Formularz kontaktowy