Szkoła podstawowa nr 104

Jesteśmy szkołą podstawową dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność intelektualną. Kształcimy dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz w stopniu umiarkowanym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi: autyzmem, zaburzeniami funkcjonowania narządu wzroku, słuchu, mowy; o różnych możliwościach psychofizycznych i manualnych, a także z chorobą przewlekłą.

 

 

Nasze działania ukierunkowane są na zaspokajanie potrzeb edukacyjnych uczniów, odpowiednio do ich możliwości psychofizycznych i indywidualnego tempa rozwoju, poprzez stosowanie adekwatnych form i metod pracy oraz zasad nauczania.

Zadaniami dydaktyczno – wychowawczymi oraz terapią w oddziałach szkoły zajmuje się kadra pedagogiczna SOSW nr 1, nauczyciele specjaliści
z wieloletnim stażem i doświadczeniem w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym (pracownicy likwidowanego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1).

 

 

Na podstawie wielospecjalistycznej diagnozy funkcjonalnej dziecka dokonywanej przez specjalistów Ośrodka, każdy uczeń uzyskuje Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny, zgodnie z którym zostaje objęty zindywidualizowanym, wielopłaszczyznowym oddziaływaniem.

 

 

Szkoła, poza realizacją podstawy programowej, realizuje zajęcia:

 

 • zajęcia rewalidacyjne,
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
 • zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze,
 • terapię logopedyczną,
 • terapię EEG Biofeedback,
 • terapię metodą Tomatisa,
 • komunikację alternatywną,
 • gimnastykę korekcyjną,

zajęcia z psychomotoryki,

 

W placówce działa Drużyna Nieprzetartego Szlaku ZHP oraz Klub Olimpiad Specjalnych „Tęcza” (oferuje zajęcia z wielu dyscyplin sportowych: pływanie, bocce, lekkoatletyka, sporty zimowe).

 

 

 

Szkoła podstawowa zapewnia:

 

 • wykwalifikowaną kadrę, z dużym doświadczeniem oraz pasją życiową.
 • pomoc specjalistów,
 • możliwość udziału w projektach realizowanych we współpracy z Miastem oraz we współpracy z podmiotami pozarządowymi,
 • dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, rozwijające zainteresowania, (m. in. basen)
 • bezpłatne podręczniki,
 • mało liczne klasy,

 

  • internat do dyspozycji uczniów spoza Wrocławia lub w trudnej sytuacji rodzinnej,
  • aktywne uczestnictwo w życiu miasta i regionu:  możliwość korzystania z bogatej oferty kin, teatrów, koncertów, galerii, ośrodków sportowo-rekreacyjnych,
  • udział w licznych konkursach, projektach, wycieczkach,
  • bezpłatne przejazdy środkami komunikacji miejskiej z miejsca zamieszkania do szkoły na podstawie legitymacji szkolnej,
  • domowe obiady w stołówce szkolnej (nie catering),
  • codzienny dyżur pielęgniarki szkolnej

 

 

Na trasie dom-szkoła-dom, uczniowie szkoły podstawowej mają możliwość korzystania ze zorganizowanego przewozu, finansowanego przez gminę Wrocław lub zwrotu kosztów dowozu realizowanego przez rodzica. Wnioski o dowóz zorganizowany należy składać w sekretariacie szkoły, natomiast wniosek o zwrot kosztów dowozu (dowóz indywidualny) należy składać bezpośrednio w kancelarii Departamentu Edukacji przy ul. G. Zapolskiej 4 we Wrocławiu.

 

pobierz wniosek

dowóz dzieci uczniów niepełnosprawnych do szkoły placówki

 

Jeśli rodzic ucznia mieszka poza terenem gminy Wrocław, chcąc skorzystać z dowozu zorganizowanego lub indywidualnego składa wniosek zgodnie z wytycznymi Urzędu Gminy miejsca zamieszkania.

 

Realizowane projekty i programy:

 • Mleko w szkole,
 • Owoce w szkole,
 • „Pedagogiczno – Logopedyczne ABC” – dla rodziców.

 

 

Rodziców / opiekunów prawnych zainteresowanych zapisaniem dziecka do szkoły serdecznie zapraszamy do bezpośredniego kontaktu . W trakcie spotkania przedstawimy ofertę edukacyjną i terapeutyczną placówki, oprowadzimy po szkole, jak również pomożemy w wypełnieniu wniosku o przyjęcie .

Newsy i wydarzenia

Formularz kontaktowy