Pomoc specjalistów

Uczniowie gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej objęci są różnymi formami pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Terapeuci

Ewa Święcka - rewalidacja indywidualna s.150, 002
Joanna Szkwerko-Szymik – rewalidacja indywidualna s.150, 002
Katarzyna Zawadzka – rewalidacja indywidualna s. 204
Ola Lamorska – rewalidacja indywidualna s. 125
Jolanta Matkowska – logopedia s.120
Magdalena Zwierzycka – Rarok – muzykoterapia s.202
Patrycja Konieczna – gimnastyka korekcyjna s.208
Agnieszka Salamon Pyrzak – gimnastyka korekcyjna s.208


Bożena Skowronek -terapia pedagogiczna s.120
Beata Laszkiewicz – terapia mowy ; terapia EEG Biofeedback s.121
Ewa Kobak – terapia pedagogiczna s.005
Małgorzata Stachowiak – zajęcia korekcyjno-wyrównawcze s. 005
Marlena Szyszka – terapia twórczością s.116
Jolanta Matkowska – EEG Biofedback s.120
Magdalena Sakowska -psycholog: zajęcia rewalidacyjne/socjoterapia, arteterapia s.007
Joanna Sikora – psycholog: zajęcia rewalidacyjne/socjoterapia s.004
Ewa Magnowska – pedagog: zajęcia rewalidacyjne/socjoterapia, doradztwo zawodowe s.151

W gimnazjum udzielana jest pomoc:

 • rewalidacja indywidualna
 • logopedia
 • gimnastyka korekcyjna
 • muzykoterapia
 • oddziaływania psychologa i pedagoga szkolnego

W zasadniczej szkole zawodowej udzielana jest pomoc w formie zajęć rewalidacyjnych oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

Zajęcia rewalidacyjne

 • terapia mowy
 • terapia pedagogiczna
 • zajęcia z psychologiem
 • zajęcia uspołeczniające
 • socjoterapia
 • zajęcia korekcyjno-wyrównawcze
 • zajęcia korekcyjno-wyrównawcze z elementami socjoterapii
 • terapia twórczością
 • muzykoterapia
 • psychoterapia

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 • terapia EEG biofeedback
 • arteterapia
 • oddziaływania psychologa i pedagoga

 

 

REWALIDACJA INDYWIDUALNA:

terapia rewalidacja 01

 • Zajęcia rewalidacyjne odbywają się w małych grupach liczących od 3 do 5 osób
 • W oparciu o wytyczne zawarte w orzeczeniach z poradni psychologiczno–pedagogicznych, własne obserwacje prowadzącego zajęcia, badania i wywiady z nauczycielami uczącymi oraz diagnozę wstępną i analizę innych dokumentów dziecka opracowywany jest indywidualny program terapii na dany rok.
 • Terapią objęci są uczniowie z zaburzeniami koordynacji wzrokowo-ruchowej, spostrzegania, percepcji wzrokowej i słuchowej oraz innymi dysfunkcjami, które wymagają oddziaływań terapeutycznych
 • Uwzględniając możliwości, potrzeby oraz rodzaj zaburzeń stosuje się różne formy pracy z zastosowaniem odpowiednich metod i środków.
 • Głównym celem terapii rewalidacyjnej jest niwelowanie zaburzeń dla poprawy funkcjonowania dziecka na zajęciach lekcyjnych oraz dla lepszego opanowania materiału dydaktycznego i rozwoju zdolności percepcyjno-motorycznych.

LOGOPEDIA:

logopedia

 • W czasie zajęć w kilkuosobowych grupach, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczniów prowadzona jest terapia wad i zaburzeń mowy.
 • W pracy nad doskonaleniem komunikacji językowej dążymy do korygowania artykulacji zaburzonych głosek, umiejętności formułowania ustnych i pisemnych wypowiedzi poprawnych pod względem semantycznym, gramatycznym i stylistycznym.
 • Stosowane metody i techniki terapii dobierane są do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.

W celu motywowania dzieci do wykonywania kolejnych ćwiczeń wykorzystywane są liczne pomoce wspomagające terapię osób z zaburzoną komunikacją oraz logopedyczne i edukacyjne programy komputerowe.

logopedia2W dobrze wyposażonej i skomputeryzowanej pracowni logopedycznej z pomocy  mogą korzystać uczniowie gimnazjum i szkoły zawodowej.
Uczniom udzielana jest pomoc w zakresie:

 • diagnozy logopedycznej
 • korekcji wad wymowy, zaburzeń mowy i komunikacji
 • rozwijania ogólnej sprawności językowej
 • konsultacji logopedycznych dla rodziców i opiekunów

Wady artykulacyjne uczniów gimnazjum wymagają przeważnie utrwalania prawidłowej artykulacji zaburzonych głosek. Najważniejszym, zaś zadaniem na obecnym etapie rozwoju językowego uczniów jest praca nad doskonaleniem ich umiejętności komunikacyjnych. Ponieważ umiejętność komunikowania się z otoczeniem stanowi warunek szybkiej integracji ze społeczeństwem w wielu dziedzinach życia codziennego, dlatego dużo uwagi poświęcamy ćwiczeniom w mówieniu, których celem między innymi jest:

 • kształtowanie umiejętności jasnego i zwięzłego wypowiadania się
 • kształcenie umiejętności wyrażania własnych doznań i przeżyć związanych z wydarzeniami bieżącymi,
 • wzbogacanie biernego i czynnego słownika uczniów,
 • rozwijanie umiejętności nawiązywania kontaktu z innymi ludźmi.

Zależy nam aby nasi uczniowie odnosili sukcesy dlatego:

 • stwarzamy miłą i serdeczną atmosferę
 • proponujemy atrakcyjne formy i metody terapii
 • zapewniamy różnorodność w doborze ćwiczeń i pomocy logopedycznych
 • gwarantujemy systematyczność i ciągłość terapii

GIMNASTYKA KOREKCYJNA:

gimnastyka korekcyjna

 • W ramach gimnastyki korekcyjnej odbywają się zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
 • Uczniowie kwalifikowani są do zajęć poprzez program tworzenia „Indywidualnej Karty Wady Postawy Ucznia". Każdy uczeń posiada „Indywidualną Kartę Wady Postawy" z opisem jego sylwetki
 • Badania uczniów odbywają się 2x w roku
 • Podczas nauki dziecka w szkole tworzona jest dokumentacja, wykorzystywana później do stworzenia indywidualnych programów ćwiczeń i korygowania wad postawy.

TERAPIA TWÓRCZOŚCIĄ Z ELEMENTAMI MUZYKOTERAPII

terapia tworczosciaTerapia twórczością z elementami muzykoterapii jest formą pomocy oddziałującą na sferę emocjonalną ucznia. Muzyka i jej elementy strukturalne takie jak: rytm, melodia, dynamika, harmonia, barwa mają wpływ na stymulowanie funkcji psychomotorycznych osoby niepełnosprawnej. Materiałem, jakim posługuje się terapeuta podczas zajęć są: gry, zabawy, ćwiczenia muzyczne i wybrane fragmenty utworów przeznaczonych do słuchania i malowania. Do zajęć włączone są też metody relaksacji, które uczą obniżania i eliminowania napięć oraz zdolności koncentrowania się. Efektem końcowym tych oddziaływań jest poprawa samopoczucia, usunięcie lęku, pobudzenie wyobraźni, poprawa relacji w grupie oraz usunięcie szkodliwych dla organizmu napięć psychicznych i fizycznych. 

Terapia twórczością z elementami muzykoterapii jest realizowana w formie receptywnej i odtwórczej. Muzykoterapia receptywna polega na słuchaniu muzyki i przekazywaniu odczuć muzycznych przez uczniów oraz obejmuje dyskusję terapeutyczną, związaną z tymi odczuciami lub działanie plastyczne. Muzykoterapia odtwórcza obejmuje różnego rodzaju produkcje dźwiękowe uczniów, wykonywane najczęściej na instrumentarium Orffa.
Metody wykorzystywane podczas zajęć terapii twórczością z elementami muzykoterapii:

 • Metody odreagowująco – wyobrażeniowe oraz aktywizujące emocjonalnie.
 • Metody treningowe, mające na celu nauczenie ucznia usuwania napięcia psychofizycznego. Ma on uzyskać umiejętność dowolnego rozluźniania napięcia mięśni oraz regulowania funkcji wegetatywnych.
 • Metody relaksacyjne, polegające na stosowaniu zestawu nagrań muzycznych, działających kojąco i odprężająco. Wykorzystuje się tu wolne, melodyjne utwory Bacha, Mozarta, Beethovena i Chopina.
 • Metody komunikatywne, związane z uczeniem komunikacji społecznej. W trakcie rozmaitych zadań muzycznych i plastycznych uczniowie uczą się nowych zachowań społecznych i emocjonalnych, np. uczą się współdziałania, empatii, rozumienia siebie.
 • Metody kreatywne w postaci improwizacji instrumentalnej, wokalnej, ruchowej, plastycznej. Do tej grupy należy elementarne muzykowanie wg metody Orffa, podczas której uczniowie realizują proste formy muzyczne na instrumentach muzycznych, np. rondo rytmiczne czy kanon rytmiczny.
 • Metody kontemplacyjne, estetyzujące: odpowiednio dobrany program muzyczny może wywołać u ucznia intensywne przeżycie piękna oraz wizualizację wyobrażeń w formie werbalnej lub plastycznej.

ARTETERAPIA

arteterapiaArteterapia jest metodą, która wykorzystuje szeroko rozumianą aktywność twórczą, szczególnie plastyczną, w celach terapeutycznych, wychowawczych, wspomagających rozwój. Umożliwia wspomaganie rozwoju emocjonalnego, społecznego i manualnego ucznia oraz wspieranie jego poczucia sprawstwa (sukcesu). Ta forma terapii wskazana jest dla uczniów z problemami emocjonalnymi, obniżoną samooceną, z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym, a także dla uczniów z zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego, wykazujących zainteresowania aktywnością twórczą. Celem terapii twórczością jest też rozwijanie zainteresowań i kreatywności oraz tzw. edukacja artystyczna.
Zajęcia prowadzone są pod kierunkiem psychologa szkolnego w ramach udzielanego uczniom wsparcia psychologicznego.
Z rocznym programem zajęć w Pracowni Arteterapii można zapoznać się na gazetce ściennej psychologa ZSZ.

O zajęciach:
arteterapia 02Zajęcia z arteterapii są prowadzone pod kierunkiem psychologa szkolnego (z kwalifikacjami w zakresie arteterapii). Kierowanie do zajęć ma charakter dobrowolny. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w godzinach 15.00-16.30. Zajęciami są objęci głównie uczniowie szkoły zawodowej.
W Pracowni Działań Twórczych oferujemy uczniom możliwość odreagowania emocjonalnego, uczestnictwa w grupie, rozwój zainteresowań, możliwość poznania ciekawych materiałów i technik plastycznych, a także rozmowy na ciekawe tematy, związane z tematem zajęć i niekoniecznie....
Od uczestników warsztatów nie są wymagane tzw. uzdolnienia plastyczne. Dobór technik i metod działania gwarantuje sukces każdemu uczniowi, nawet mało sprawnemu manualnie.
Celem działania arteterapeutycznego nie jest efekt w postaci konkretnego dzieła lecz sam proces i doświadczanie korzystnego wpływu aktywności twórczej na psychikę. Paradoksem arteterapii jest jednak to, że chociaż nie o efekt w niej chodzi, efekt pojawia się.
O metodzie:

Arteterapia jest metodą terapeutyczną adresowaną zarówno do dzieci i młodzieży, jak też osób dorosłych. Jest to uznana metoda, która kształtuje proces rozwoju osób zdrowych oraz wspomaga proces leczenia chorób psychicznych, somatycznych i zaburzeń emocjonalnych.
Korzystne walory terapeutyczne arteterapii dają się zaobserwować szczególnie wobec dzieci przejawiających różnego rodzaju problemy emocjonalne. Pełni też ona funkcję wychowawczą: uczy komunikowania się, wyrażania własnych emocji, współpracy, pozwala odkryć zasoby i talenty.
Traktowana jako terapia zajęciowa wspomaga rozwój, poczucie sprawstwa i jakość życia osób z niepełnosprawnością umysłową.
Arteterapeuta wykorzystuje w terapii różne techniki działań twórczych, takie jak: działania plastyczne, muzykę, fotografię, taniec, dramę bajki i opowieści.
Zajęcia prowadzą panie:

 • Magdalena Sakowska (psycholog, arteterapeuta)
 • Danuta Guba (wychowawca, socjoterapeuta)

TERAPIA PEDAGOGICZNA:

Terapię pedagogiczną organizuje się dla uczniów, u których stwierdza się występowanie trudności w uczeniu się, przede wszystkim szeroko rozumiane trudności w czytaniu, pisaniu, uczeniu się matematyki, wypowiadaniu się. Terapia pedagogiczna obejmuje również terapię zaburzeń emocjonalnych spowodowanych trudnościami w uczeniu się oraz kształtowanie umiejętności, mających zastosowanie w praktycznym życiu ucznia. Zajęcia odbywają sie w malych, kilkuosobowych grupach, w uzasadnionych przypadkach mogą byc prowadzone indywidualnie.

EEG BIOFEEDBACK:

Terapią EEG – Biofeedback objęci są przede wszystkim uczniowie z uszkodzeniami OUN, uczniowie z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej, z zaburzeniami koncentracji uwagi oraz z zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego.

edg biofeedback 01Zasadnicza Szkoła Zawodowa naszego Ośrodka wyposażona jest w nowoczesny gabinet terapii EEG Biofeedback, gdzie uczniowe w ramach zajęć lekcyjnych (rewalidacji) mają możliwość korzystania ze znanej i z powodzeniem stosowanej na całym świecie metody aktywizującej pracę mózgu.
Trening EEG Biofeedback:

 • zwiększa i polepsza funkcje poznawcze mózgu,
 • relaksuje i wycisza nadpobudliwość psychoruchową,
 • wzmacnia poziom koncentracji uwagi i poprawia pamięć.

Zajęcia te prowadzone są u nas już od czterech lat przez wykwalifikowanych terapeutów posiadających certyfikat Instytutu EEG Biofeedback w Warszawie.
Trening EEG Biofeedback stosowany jest w następujących przypadkach:

 • zaburzenia koncentracji uwagi,pamięci,zachowania
 • nadpobudliwość psychoruchowa, impulsywność, agresja, apatia
 • specyficzne zaburzenia uczenia się
 • problemy psychosomatyczne
 • stany pourazowe czaszki i mózgu
 • opóźnienia umysłowe
 • autyzm
 • psychozy

Ideą treningu EEG Biofeedback jest samouczenie się mózgu za pomocą wideo-gry. Uczeń grając w wideo-grę wykorzystuje przy tym swoje fale mózgowe zamiast tradycyjnej myszki.Poziom skupienia uwagi grającego ucznia odbierany jest przez elektrody,które umieszczone są w odpowiednich punktach jego głowy. Przesyłane informacje z komórek nerwowych mózgu trafiają w postaci graficznej do komputera EEG. Terapeuta przetwarza otrzymane dane i wysyła odpowiednie sygnały do gry,w którą gra uczeń. Grający poprzez bodźce wzrokowe i słuchowe informowany jest na bieżąco o stanie swojej koncentracji uwagi, co ma bezpośredni wpływ na przebieg prowadzonej przez niego gry. Dzięki temu sprzężeniu zwrotnemu może on nauczyć się tak regulować własne fale mózgowe,aby osiągnąć pożądany wzorzec czynności pracy mózgu.
Każde badanie EEG Biofeedback opracowane jest w formie wydruku wyników i przechowywane w indywidualnych teczkach uczniowskich. Dodatkowo rejestrowane jest wykresem. Prowadzona w takiej formie dokumentacja pozwala na wnikliwą jej analizę i ocenę skuteczności prowadzonej terapii.
Przykłady wideo-gier wykorzystywanych w treningu EEG Biofeedback:


"U nas możesz stać się kierowcą rajdowym Formuły 1"

formula1

 

"Możesz rozegrać partię szachów"

szachy


"Siłą swojej woli wyginać łyżeczkę"

lyzeczka


" Stać się mistrzem w układaniu kostki"

kostka
PRZYJDŻ DO NAS - ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ GRY

SOCJOTERAPIA:

socjoterapiaZajęcia socjoterapeutyczne organizuje się dla uczniów z problemami emocjonalnymi, wykazujących trudności w funkcjonowaniu społecznym z powodu nieśmiałości, nadpobudliwości psychoruchowej, izolowania się, dla uczniów nieprzystosowanych społecznie oraz po przeżyciach traumatycznych.
Celem zajęć jest:

 • obniżenie napięcia lękowego i kształtowanie stabilności emocjonalnej
 • kształtowanie adekwatnej samooceny, rozwijanie poczucia własnej wartości ucznia oraz jego wiary w siebie.
 • rozwijanie szerokiego zakresu umiejętności społecznych

Zajęcia są prowadzone przez psychologów, pedagoga oraz nauczycieli z przygotowaniem z zakresu socjoterapii. W trakcie zajęć wykorzystuje się metody umożliwiające redukcję napięć, oparte na współdziałaniu, czyli różnego rodzaju gry interaktywne, elementy arteterapii i muzykoterapii, rozmowy terapeutyczne.

ODDZIAŁYWANIA PSYCHOLOGICZNE

Oddziaływaniami psychologicznymi objęci są uczniowie z problemami i zaburzeniami emocjonalnymi, w uzasadnionych przypadkach równiez rodziny uczniów. Na życzenie rodziców, wychowawcy klasy lub na potrzeby planowania pracy rewalidacyjnej psycholog przeprowadza diagnozę psychologiczną. Celem postępowania diagnostycznego jest określenie aktualnego potencjału intelektualnego ucznia, z uwzględnieniem diagnozy pedagogicznej oraz oceny jego funkcjonowania społecznego. Na prośbę zainteresowanych psycholog wystawia opinię psychologiczną o uczniu. Psycholog prowadzi różne formy pomocy, takie jak: porady i konsultacje, terapia grupowa (socjoterapia, arteterapia), zajęcia psychoedukacyjne, elementy terapii rodzinnej.

ODDZIAŁYWANIA PEDAGOGICZNE

Oddziaływaniami pedagogicznymi objęci są uczniowie uchylający się od realizacji obowiązku szkolnego, łamiący zasady regulaminów szkolnych, łamiący prawo, a także uczniowie wymagający pomocy socjalno – bytowej. Pedagog szkolny przewodniczy pracom zespołów i komisji wychowawczych.

 

Zobacz godziny pracy psychologa i pedagoga szkolnego

 

 

 

·        Terapia mowy

·        Terapia pedagogiczna

·        Socjoterapia

·        Zajęcia z psychologiem

·        Zajęcia uspołeczniające

·        Zajęcia korekcyjno-wyrównawcze

·        Zajęcia korekcyjno-wyrównawcze z elementami socjoterapii

·        Terapia twórczością

·        Muzykoterapia

·        Psychterapia

 1.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

·        Artterapia

·        Oddziaływania pedagoga i psychologa

·        Terapia eeg biofeedback

Newsy i wydarzenia

 • Zawody sportowe

  ZAWODY SPORTOWE W maju i w czerwcu nasi uczniowie bardzo aktywnie udzielali się w różnego rodzaju ...

  Czytaj więcej...

 • Zapraszamy do odwiedzin

  ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN Rodziców, opiekunów, pedagogów, przyszłych uczniów, zainteresowanych,...

  Czytaj więcej...

 • Zjazd absolwentów

  ZJAZD ABSOLWENTÓW Dnia 29 maja 2018r odbyło się spotkanie absolwentów ostatnich roczników szkoły...

  Czytaj więcej...

 • Zakończenie roku szkolnego

  ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W dniu 22 czerwca 2018r odbyło się  uroczyste zakończenie roku szkolnego...

  Czytaj więcej...

 • Wytwory ogrodników

  WYTWORY OGRODNIKÓW Nasi uczniowie   na kierunku ogrodnik wykonują  kompozycje kwiatowe na sesje Rady...

  Czytaj więcej...

Formularz kontaktowy