Pomoc specjalistów

 

  Uczniowie naszego ośrodka korzystają z  pomocy terapeutycznej w formie zajęć rewalidacyjnych oraz zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  Każdy uczeń  jest objęty jakąś formą zajęć rewalidacyjnych. Są one przydzielane na podstawie zaleceń zawartych w orzeczeniu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, a także na podstawie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia przeprowadzanej przez zespół naszych specjalistów. Do określonych form pomocy uczniowie mogą być również zakwalifikowani na wniosek  rodziców lub opiekunów ucznia. Po każdym semestrze dokonywana jest ocena efektywności prowadzonych zajęć, która jest umieszczana w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym (IPET).

  Po przeprowadzeniu oceny podejmowana jest decyzja o konieczności kontynuowania lub rezygnacji z prowadzenia określonego rodzaju terapii. Głównym celem oddziaływań terapeutycznych jest wspieranie ucznia w tych obszarach, które są w największym stopniu objęte deficytami i zaburzeniami rozwojowymi, w szczególności w obszarze rozwoju poznawczego, emocjonalnego, psychoruchowego oraz w obszarze komunikacji i rozwoju społecznego. 

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE:

terapia rewalidacja 01

 • Zajęcia rewalidacyjne odbywają się w małych grupach liczących od 3 do 5 osób, w zależności od potrzeb prowadzone są też indywidualnie
 • W oparciu o wytyczne zawarte w orzeczeniach z poradni psychologiczno- pedagogicznych oraz szkolną diagnozę wstępną opracowywany jest indywidualny program terapii.
 • Terapią objęci są uczniowie z takimi dysfunkcjami, jak: zaburzenia koordynacji wzrokowo- ruchowej, spostrzegania, percepcji wzrokowej i słuchowej oraz innymi dysfunkcjami, które wymagają oddziaływań terapeutycznych.
 • Uwzględniając możliwości, potrzeby oraz rodzaj zaburzeń stosuje się różne formy, metody i środki pracy z uczniem
 • Głównym celem terapii rewalidacyjnej jest usprawnianie funkcjonowania ucznia na zajęciach lekcyjnych dla lepszego opanowania materiału dydaktycznego i rozwoju zdolności percepcyjo –motorycznych

TERAPIA MOWY:

logopedia

 • W zajęciach terapii mowy biorą udział uczniowie zakwalifikowani na podstawie orzeczeń z poradni psychologiczno - pedagogicznej
 • Zajęcia odbywają się w małych kilkuosobowych grupach, w uzasadnionych przypadkach mogą być prowadzone indywidualnie.
 • Terapia mowy obejmuje : korygowanie artykulacji zaburzonych głosek i kształtowanie umiejętności formułowania ustnych i pisemnych wypowiedzi poprawnych pod względem semantycznym i gramatycznym.
 • Głównym celem terapii mowy jest doskonalenie komunikacji językowej i wzbogacanie biernego i czynnego słownika uczniów.
 • Dysponujemy nowocześnie wyposażoną pracownią logopedyczną, w której uczniowie dzięki miłej i serdecznej atmosferze zdobywają poczucie bezpieczeństwa, sprawczości i sukcesu.

 

GIMNASTYKA KOREKCYJNA:

gimnastyka korekcyjna

 • W ramach gimnastyki korekcyjnej odbywają się zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
 • Uczniowie kwalifikowani są do zajęć poprzez program tworzenia „Indywidualnej Karty Wady Postawy Ucznia". Każdy uczeń posiada „Indywidualną Kartę Wady Postawy" z opisem jego sylwetki
 • Badania uczniów odbywają się 2x w roku
 • Podczas nauki dziecka w szkole tworzona jest dokumentacja, wykorzystywana później do stworzenia indywidualnych programów ćwiczeń i korygowania wad postawy.

TERAPIA TWÓRCZOŚCIĄ Z ELEMENTAMI MUZYKOTERAPII

terapia tworczosciaTerapia twórczością z elementami muzykoterapii jest formą pomocy oddziałującą na sferę emocjonalną ucznia. Muzyka i jej elementy strukturalne takie jak: rytm, melodia, dynamika, harmonia, barwa mają wpływ na stymulowanie funkcji psychomotorycznych osoby niepełnosprawnej. Materiałem, jakim posługuje się terapeuta podczas zajęć są: gry, zabawy, ćwiczenia muzyczne i wybrane fragmenty utworów przeznaczonych do słuchania i malowania. Do zajęć włączone są też metody relaksacji, które uczą obniżania i eliminowania napięć oraz zdolności koncentrowania się. Efektem końcowym tych oddziaływań jest poprawa samopoczucia, usunięcie lęku, pobudzenie wyobraźni, poprawa relacji w grupie oraz usunięcie szkodliwych dla organizmu napięć psychicznych i fizycznych. 

Terapia twórczością z elementami muzykoterapii jest realizowana w formie receptywnej i odtwórczej. Muzykoterapia receptywna polega na słuchaniu muzyki i przekazywaniu odczuć muzycznych przez uczniów oraz obejmuje dyskusję terapeutyczną, związaną z tymi odczuciami lub działanie plastyczne. Muzykoterapia odtwórcza obejmuje różnego rodzaju produkcje dźwiękowe uczniów, wykonywane najczęściej na instrumentarium Orffa.
Metody wykorzystywane podczas zajęć terapii twórczością z elementami muzykoterapii:

 • Metody odreagowująco – wyobrażeniowe oraz aktywizujące emocjonalnie.
 • Metody treningowe, mające na celu nauczenie ucznia usuwania napięcia psychofizycznego. Ma on uzyskać umiejętność dowolnego rozluźniania napięcia mięśni oraz regulowania funkcji wegetatywnych.
 • Metody relaksacyjne, polegające na stosowaniu zestawu nagrań muzycznych, działających kojąco i odprężająco. Wykorzystuje się tu wolne, melodyjne utwory Bacha, Mozarta, Beethovena i Chopina.
 • Metody komunikatywne, związane z uczeniem komunikacji społecznej. W trakcie rozmaitych zadań muzycznych i plastycznych uczniowie uczą się nowych zachowań społecznych i emocjonalnych, np. uczą się współdziałania, empatii, rozumienia siebie.
 • Metody kreatywne w postaci improwizacji instrumentalnej, wokalnej, ruchowej, plastycznej. Do tej grupy należy elementarne muzykowanie wg metody Orffa, podczas której uczniowie realizują proste formy muzyczne na instrumentach muzycznych, np. rondo rytmiczne czy kanon rytmiczny.
 • Metody kontemplacyjne, estetyzujące: odpowiednio dobrany program muzyczny może wywołać u ucznia intensywne przeżycie piękna oraz wizualizację wyobrażeń w formie werbalnej lub plastycznej.

TERAPIA PEDAGOGICZNA:

Terapię pedagogiczną organizuje się dla uczniów, u których stwierdza się występowanie trudności w uczeniu się, przede wszystkim szeroko rozumiane trudności w czytaniu, pisaniu, uczeniu się matematyki, wypowiadaniu się. Terapia pedagogiczna obejmuje również terapię zaburzeń emocjonalnych spowodowanych trudnościami w uczeniu się oraz kształtowanie umiejętności, mających zastosowanie w praktycznym życiu ucznia. Zajęcia odbywają sie w malych, kilkuosobowych grupach, w uzasadnionych przypadkach mogą byc prowadzone indywidualnie.

EEG BIOFEEDBACK:

Terapią EEG – Biofeedback objęci są przede wszystkim uczniowie z uszkodzeniami OUN, uczniowie z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej, z zaburzeniami koncentracji uwagi oraz z zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego.

logoterapia na stronęZasadnicza Szkoła Zawodowa naszego Ośrodka wyposażona jest w nowoczesny gabinet terapii EEG Biofeedback, gdzie uczniowe w ramach zajęć lekcyjnych (rewalidacji) mają możliwość korzystania ze znanej i z powodzeniem stosowanej na całym świecie metody aktywizującej pracę mózgu.
Trening EEG Biofeedback:

 • zwiększa i polepsza funkcje poznawcze mózgu,
 • relaksuje i wycisza nadpobudliwość psychoruchową,
 • wzmacnia poziom koncentracji uwagi i poprawia pamięć.

Zajęcia te prowadzone są u nas już od czterech lat przez wykwalifikowanych terapeutów posiadających certyfikat Instytutu EEG Biofeedback w Warszawie.
Trening EEG Biofeedback stosowany jest w następujących przypadkach:

 • zaburzenia koncentracji uwagi,pamięci,zachowania
 • nadpobudliwość psychoruchowa, impulsywność, agresja, apatia
 • specyficzne zaburzenia uczenia się
 • problemy psychosomatyczne
 • stany pourazowe czaszki i mózgu
 • opóźnienia umysłowe
 • autyzm
 • psychozy

Ideą treningu EEG Biofeedback jest samouczenie się mózgu za pomocą wideo-gry. Uczeń grając w wideo-grę wykorzystuje przy tym swoje fale mózgowe zamiast tradycyjnej myszki.Poziom skupienia uwagi grającego ucznia odbierany jest przez elektrody,które umieszczone są w odpowiednich punktach jego głowy. Przesyłane informacje z komórek nerwowych mózgu trafiają w postaci graficznej do komputera EEG. Terapeuta przetwarza otrzymane dane i wysyła odpowiednie sygnały do gry,w którą gra uczeń. Grający poprzez bodźce wzrokowe i słuchowe informowany jest na bieżąco o stanie swojej koncentracji uwagi, co ma bezpośredni wpływ na przebieg prowadzonej przez niego gry. Dzięki temu sprzężeniu zwrotnemu może on nauczyć się tak regulować własne fale mózgowe,aby osiągnąć pożądany wzorzec czynności pracy mózgu.
Każde badanie EEG Biofeedback opracowane jest w formie wydruku wyników i przechowywane w indywidualnych teczkach uczniowskich. Dodatkowo rejestrowane jest wykresem. Prowadzona w takiej formie dokumentacja pozwala na wnikliwą jej analizę i ocenę skuteczności prowadzonej terapii.
Przykłady wideo-gier wykorzystywanych w treningu EEG Biofeedback:


"U nas możesz stać się kierowcą rajdowym Formuły 1"

formula1

 

"Możesz rozegrać partię szachów"

szachy


"Siłą swojej woli wyginać łyżeczkę"

lyzeczka


" Stać się mistrzem w układaniu kostki"

kostka
PRZYJDŻ DO NAS - ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ GRY

SOCJOTERAPIA:

socjoterapiaZajęcia socjoterapeutyczne organizuje się dla uczniów z problemami emocjonalnymi, wykazujących trudności w funkcjonowaniu społecznym z powodu nieśmiałości, nadpobudliwości psychoruchowej, izolowania się, dla uczniów nieprzystosowanych społecznie oraz po przeżyciach traumatycznych.
Celem zajęć jest:

 • obniżenie napięcia lękowego i kształtowanie stabilności emocjonalnej
 • kształtowanie adekwatnej samooceny, rozwijanie poczucia własnej wartości ucznia oraz jego wiary w siebie.
 • rozwijanie szerokiego zakresu umiejętności społecznych

Zajęcia są prowadzone przez psychologów, pedagoga oraz nauczycieli z przygotowaniem z zakresu socjoterapii. W trakcie zajęć wykorzystuje się metody umożliwiające redukcję napięć, oparte na współdziałaniu, czyli różnego rodzaju gry interaktywne, elementy arteterapii i muzykoterapii, rozmowy terapeutyczne.

ODDZIAŁYWANIA PSYCHOLOGICZNE

Oddziaływaniami psychologicznymi objęci są uczniowie z problemami i zaburzeniami emocjonalnymi, w uzasadnionych przypadkach równiez rodziny uczniów. Na życzenie rodziców, wychowawcy klasy lub na potrzeby planowania pracy rewalidacyjnej psycholog przeprowadza diagnozę psychologiczną. Celem postępowania diagnostycznego jest określenie aktualnego potencjału intelektualnego ucznia, z uwzględnieniem diagnozy pedagogicznej oraz oceny jego funkcjonowania społecznego. Na prośbę zainteresowanych psycholog wystawia opinię psychologiczną o uczniu. Psycholog prowadzi różne formy pomocy, takie jak: porady i konsultacje, terapia grupowa (socjoterapia, arteterapia), zajęcia psychoedukacyjne, elementy terapii rodzinnej.

ODDZIAŁYWANIA PEDAGOGICZNE

Oddziaływaniami pedagogicznymi objęci są uczniowie uchylający się od realizacji obowiązku szkolnego, łamiący zasady regulaminów szkolnych, łamiący prawo, a także uczniowie wymagający pomocy socjalno – bytowej. Pedagog szkolny przewodniczy pracom zespołów i komisji wychowawczych.

 

Zobacz godziny pracy psychologa i pedagoga szkolnego

 

 

 

 

Newsy i wydarzenia

Formularz kontaktowy