Pedagog, psycholog

Drodzy rodzice:

Ze względu na charakter naszej pracy: zajęcia z uczniami oraz konieczność wyjścia poza teren szkoły (konsultacje w poradniach, wywiady środowiskowe, udzial w posiedzeniach MOPS, GOPS i in.), aby mieć pewność spotkania z nami, prosimy o wcześniejsze umówienie spotkania drogą telefoniczną lub przez wychowawcę klasy.

 

Grafik pracy

joanna_sikora.jpg

JOANNA SIKORA

PSYCHOLOG 

 

 

Sprawuje opiekę psychologiczną   nad uczniami klas  gimnazjum i  szkoły branżowej 


KONTAKT:

 • tel: 71 798 68 35 wew:143
 • gabinet: 004

 

GODZINY PRACY:

 

 • PN. 8.00-13.30
 • WT.8.00-12.00
 • ŚR. 8.00-15.00;
 • CZW.8.00-13.00
 • PT.8.00-14.00

Magdalena Sakowska 1a

MAGDALENA SAKOWSKA      

PSYCHOLOG 

 

 

Sprawuje opiekę psychologiczną nad uczniami szkoły branżowej oraz nad absolwentami


KONTAKT:

 • tel: 71 798 68 35 wew:142
 • gabinet:007


GODZINY PRACY:

 • PN. 10.00-15.00
 • WT.8.00–11.00
 • ŚR. 9.00-14.00
 • CZW. 9.00-12.00
 • PT. 10.30–15.30

 ewa_magnowska.jpg

EWA MAGNOWSKA

PEDAGOG

DORADCA ZAWODOWY

 

Sprawuje opiekę  pedagogiczną nad uczniami gimnazjum i szkoły branżowej


KONTAKT:

 • tel: 71 798 68 35 wew 140
 • gabinet:151

 

GODZINY PRACY:

 • PN. 9.00-14.00
 • WT. 9..00-14.30
 • ŚR. 10.00-15.00
 • CZW. 10.00-15.00
 • PT. 10.00-14.30

 Co robi psycholog?

 

1. Prowadzi zajęcia terapeutyczne z uczniami – według grafiku wywieszonego na drzwiach gabinetu
2. Prowadzi warsztaty dla uczniów i rodziców 
3. Uczestniczy w pracach zespołu wychowawczego (środa, piątek godz, 11.00-13.00)
4. Przeprowadza badania psychologiczne (na prośbę zainteresowanych uczniów lub ich opiekunów)
5. Udziela konsultacji uczniom, rodzicom i opiekunom, wychowawcom, nauczycielom, absolwentom oraz innym zainteresowanym
6. Organizuje działania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce
7. Wspiera wychowawców w tworzeniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych
8. Wspiera doradcę zawodowego w organizowaniu zajęć z zakresu aktywnego szukania pracy (warsztaty psychologiczne)
9. Koordynuje realizację programu wychowawczo-profilaktycznego w szkole

10.Wykonuje inne zadania zlecone przez Dyrektora SOSW11

 

Przykładowa tematyka zajęć warsztatowych dla uczniów prowadzonych przez psychologów w roku 2018/19

 • Zajęcia integracyjne w klasach I
 • Warsztaty dla uczniów klas I -II„ Zdrowie i zagrożenia-używki: alkohol, nikotyna, dopalacze"
 • Warsztaty dla uczniów klas I „Psychomanipulacja i cyberprzemoc"
 • Warsztaty dla dziewcząt klas I i II „Przemoc i nadużycie – jak nie stać się ofiarą manipulacji"
 • Warsztaty dla dziewcząt – „Zaburzenia odżywiania-kiedy dbanie o zdrowie staje się chorobą"
 • Warsztaty dla uczniów klas I-III „Aspekty prawne zażywania substancji psychoaktywnych" – warsztaty z udziałem policjanta KWP
 • Warsztaty dla uczniów klas III – Autoprezentacja w kontakcie z pracodawcą
 • Warsztaty dla uczniów klas III – „Drogi i strategia szukania pracy" (wyjścia do MCIZ)
 • Warsztaty dla uczniów klas III- „Jak sobie radzić ze stresem- stres egzaminacyjny, wyzwania rynku pracy"

 

Planowana tematyka warsztatów  dla rodziców w roku szkolnym 2018/19

 • „Rodzic kochający i skuteczny" – warsztat umiejętności wychowawczych dla rodziców. Prowadzenie Joanna Sikora (I semestr)
 • „Bezpieczne dorastanie" – szkolenie dla rodziców. Prowadzenie: policjant KMP (II semestr)
 • „Moje dziecko wybiera zawód" – warsztat dla rodziców uczniów gimnazjum. Prowadzenie Ewa Magnowska  (II semestr)
 • „Osoba niepełnosprawna na rynku pracy - zatrudnienie wspomagane" – warsztaty dla rodziców uczniów klas III szkoły branżowej oraz zainteresowanych. Prowadzenie: trener pracy Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Co robi pedagog?

 

1. Udziela konsultacji uczniom, rodzicom i opiekunom, wychowawcom, nauczycielom, absolwentom oraz innym zainteresowanym
2. Prowadzi zajęcia rewalidacyjne z uczniami
3. Uczestniczy w pracach zespołu wychowawczego (środa, piątek godz, 11.00-13.00)
4. Przewodniczy pracom komisji wychowawczych
5. Monitoruje przestrzeganie regulaminów szkolnych, w tym przede wszystkim realizację obowiązku szkolnego.
6. Prowadzi zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego (pełni również funkcję doradcy zawodowego)
7. Organizuje różne formy pomocy socjalno-bytowej dla wychowanków
8. Realizuje działania profilaktyczno-wychowawcze w ośrodku

9..Współdziała z Sądem Rodzinnym i Nieletnich, kuratorami, Policją i Strażą Miejską oraz Ośrodkami Pomocy Społecznej.

10.Współpracuje z innymi placówkami, organizacjami i instytucjami zajmującymi się opieką i pomocą rodzinie

11.Wykonuje inne zadania zlecone przez Dyrektora SOSW11

 

Zespół wychowawczy

 

Zespół wychowawczy zbiera się dwa razy w tygodniu: środa, piątek godz. 11.00-13.00.

 

Czym zajmuje się zespół?

 • rozpatruje i analizuje trudne sytuacje zaistniałe w szkole, klasie, internacie
 • prowadzi rozmowy dyscyplinujące z uczniami łamiącymi regulaminy szkolne
 • planuje działania zaradcze wobec uczniów, sprawiających problemy wychowawcze
 • w szczególnych przypadkach organizuje posiedzenia komisji wychowawczych
 • monitoruje realizację obowiązku szkolnego przez uczniów
 • pozytywnie opiniuje i udziela pochwał uczniom w przypadku zauważalnej poprawy zachowania
 • monitoruje funkcjonowanie ucznia pod względem zdrowotnym, emocjonalnym i społecznym
 • wspiera rodziców i opiekunów w realizacji zadań wychowawczych
 • konsultuje oceny z zachowania
 • opracowuje i monitoruje realizację programu wychowawczo-profilaktycznego w Ośrodku
 • zaprasza na posiedzenia zespołu inne osoby: m.in. dyrekcję, rodziców, kuratorów, przedstawicieli poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracowników socjalnych -w zależności od potrzeb

 

 

 

 

 

Newsy i wydarzenia

Formularz kontaktowy