DOWOZY UCZNIÓW DO SZKOŁY

Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r art. 17.1  obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom z niepełnosprawnością intelektualną bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością sprzężoną (niepełnosprawność intelektualna + ruchowa) – także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej.

Warunkiem objęcia dowozem dziecka niepełnosprawnego jest:

  • Dla uczniów gimnazjum: posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z orzeczoną niepełnosprawnością intelektualną
  • Dla uczniów szkoły branżowej: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z orzeczoną niepełnosprawnością sprzężoną – niepełnosprawnością  intelektualną i niepełnosprawnością ruchową. Brak sprzężeń eliminuje ucznia z możliwości dowozu.

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie jest potrzebne.

Chcąc załatwić dowóz należy:

  • Zgłosić taką potrzebę do pedagoga szkolnego pani Ewy Magnowskiej (p. 154)
  • Złożyć w szkole wniosek o dowóz dziecka. 
  • Wnioski można pobrać w szkole i wypełnione pozostawić u pani pedagog – p. Ewy Magnowskiej. Adresatem wniosku jest Dyrektor Placówki.
  • Dodatkowo rodzic składa u przewoźnika indywidualne oświadczenie, że wyraża zgodę i bierze całkowitą odpowiedzialność za samodzielne dochodzenie do BUSa rano i samodzielny powrót z BUSa do domu po zajęciach; w przypadku braku takiej deklaracji rodzic / opiekun prawny doprowadza i odbiera osobiście ucznia dowożonego.
  • Decyzja o kwalifikacji ucznia do dowozów jest najczęściej wydawana na dany rok szkolny.
  • W ramach współpracy ze szkołą i przewoźnikiem rodzic jest zobowiązany do informowania szkoły – wychowawcy, pedagoga, wicedyrektora o planowanych nieobecnościach ucznia z 24 godzinnym wyprzedzeniem.

Dowóz dziecka niepełnosprawnego