Zamawiający – Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP:897-13-83-551, w imieniu której działa Tomasz Kowalczyk – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 11, działająca  w imieniu i na rzecz:

 

Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 11 z siedzibą ul. Kamienna 99-101, 50-547 Wrocław

 

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pod nazwą:

 

Usługi restauracyjne na rzecz uczniów i absolwentów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 11 im. Józefy Joteyko we Wrocławiu w okresie od daty podpisania umowy do 25.06.2021 roku („przerwa kawowa”).

CPV 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9, 55.52.00.00-1, 55.52.12.00-0.

 

 

Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Tytuł projektu: Zintegrowani,

Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne,

Działanie: 9.1. Aktywna integracja,

Poddziałanie: 9.1.1. Aktywna integracja – konkurs horyzontalny,

Numer projektu: RPDS.09.01-02-0049/17."

 

 

załacznik: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ

 

Newsy i wydarzenia

Formularz kontaktowy