zintegrowani

 

REALIZACJA PROJEKTU "ZINTEGROWANI"
W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA NR 14

 

Projekt pt. „Zintegrowani”  (Nr RPDS.09.01.01-02-0049/17),
realizowany w okresie od 1 grudnia 2018 r. do 30 listopada 2020 r.
przez Województwo Dolnośląskie/Wydział Edukacji i Nauki
w ramach Osi 9 – Włączenie społeczne, Działanie 9.1 – Aktywna integracja,
Poddziałanie 9.1.1 - Aktywna integracja – konkursy horyzontalne,
współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego  
na lata 2014- 2020;

 


Projekt  obejmuje w sumie realizację 14 działań merytorycznych, w tym 6 o charakterze społecznym, 2 o charakterze zawodowym, 2 o charakterze edukacyjnym i 4 o charakterze zdrowotnym.

 

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU ZINTEGROWANI


Społeczne:
- specjalistyczne poradnictwo psychologiczne z zakresu zapobiegania uzależnieniom (w tym  
  m.in. od środków psychoaktywnych, Internetu, Cyberprzemocy, itp.);
- trening z zakresu zasad współżycia społecznego - savoir vivre w życiu codziennym (w tym:  
  jednodniowe zajęcia plenerowo-masowe, np.: kino, teatr, muzeum, wystawa plenerowa,    
     zabytek, restauracja, itp., jednodniowe zajęcia wzmacniające postawy obywatelskie
 – wizyta w: Sejmiku WD, Urzędzie Wojewódzkim, UMWD, Urzędzie Gminy i Powiatu oraz poznanie zakresu  kompetencji i zasad funkcjonowania administracji rządowej w terenie oraz poszczególnych szczebli administracji samorządowej);
- trening z zakresu alternatywnego spędzania czasu wolnego - prowadzenia własnego   
  gospodarstwa domowego;
- animacja lokalna o charakterze teatralnym;
- animacja lokalna o charakterze muzycznym;
- animacja lokalna o charakterze tanecznym.


Zawodowe:
- poradnictwo zawodowe (w tym: jednodniowe zajęcia w zakładach pracy połączone
  z uruchomieniem i pokazem linii produkcyjnych oraz stanowiskowym spotkaniem
  z pracownikami);
- kursy i szkolenia wyposażające w kwalifikacje lub kompetencje zawodowe, które zostaną    
  wykorzystane do uzyskania zatrudnienia.

 

Edukacyjne:
- szkolenie z zakresu zarządzania własnym budżetem domowym i oszczędzania (w tym:  
  jednodniowe zajęcia w banku PKO SA z zakresu prowadzenia własnej gospodarki   
  oszczędnościowo-kredytowej);
- szkolenie niezbędne na rynku pracy z zakresu autoprezentacji.

 

Zdrowotne:
- terapia psychologiczna w formie zajęć hipoterapeutycznych
- terapia psychologiczna w formie zajęć zooterapeutycznych
- terapia psychologiczna w formie zajęć arteterapeutycznych
- terapia psychologiczna w formie zajęć floroterapeutycznych z elementami fotografiki

 

Uczestnicy projektu dzięki udziałowi w poszczególnych formach wsparcia będą mogli  uzyskać lub poszerzyć swoje podstawowe  kompetencje niezbędne do codziennego funkcjonowania w życiu społecznym i publicznym,  zaplanować swoją dalszą drogę oraz  przygotować się do podjęcia pracy zawodowej.

 

 

Szacowanie wartości zamówienia:

Usługi restauracyjne na rzecz uczniów i absolwentów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 11 im. Józefy Joteyko we Wrocławiu w okresie od daty podpisania umowy do 26.06.2020 roku („przerwa kawowa”). CPV 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9, 55.52.00.00-1, 55.52.12.00-0.

str: 1 2 3 4

Newsy i wydarzenia

Formularz kontaktowy